Rival antiseptiline geel

Lõhnastatud antiseptiline geel kätele ja kehale
5000 ml

  • Toote kood GRASGR
  • Pakend 5000 ml
  • ATC kood
RIVAL ANTISEPTILINE GEEL on sidrunilõhnaline antiseptiline puhastusvahend kätele ja kehale. Omab bakteritsiidset, virutsiidset ja fungitsiitset toimet.

Toimeained

propaan-2-ool
71%
C12–18-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid
0,01%
C12–14-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid
0,01%

Koostis

Isopropüülalkohol 71%, puhastatud vesi, glütseriin, akrülaadid/ C10-30-alküülakrülaadi ristpolümeer, sidruni lõhnaaine, trietanoolamiin, kvaternaarnsed ammooniumisoolad: bensüül-C12- 18-alküüldimetüülkloriid ja C(C12-14)-alküüldimetüül(etüülbensüül)ammooniumkloriid (ADEBAC (C12-14)).

Omadused

RIVAL ANTISEPTILINE GEEL on sidrunilõhnaline antiseptiline puhastusvahend kätele ja kehale. Omab bakteritsiidset, virutsiidset ja fungitsiitset toimet.
RIVAL ANTISEPTILINE GEEL hävitab Gram-negatiivseid, Gram-positiivseid baktereid ja seeni, desaktiveerib nii ümbrisega (Sh HIV, Vaccinia, HBV, H1N1) kui ka ümbriseta viiruseid. Geel aurustub nahapinnalt kiiresti ning peale kasutamist jääb käenahk pehme, siidine ja meeldiva lõhnaga.
Kasutusvaldkond: koduapteek, reisile, tervishoiuasutused, veterinaaria, iluteenindajad jne.

Kasutamine

Kanda väike kogus geeli kuivale nahale ja hõõruda kuni kuivamiseni.
Mitte kasutada lahtistel haavadel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Tunnussõna: ettevaatust, sisaldab biotsiide!
H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust.
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210: Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest, kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.
P261: Vältida auru sissehingamist.
P233: Hoida pakend tihedalt suletuna.
P305+P351+P338- SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P501: Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Säilitamine

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Tootja

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS, Vanapere tee 14, Püünsi, Viimsi vald, 74013, Harjumaa, Eesti

Registreerimistunnistuse nr 1880/20