Excenel Evo

Süstesuspensioon
tseftiofuur 50mg / 1ml

  • Toote kood 10010471
  • Pakend 100ml 1TK
  • ATC kood QJ01DD90
Tseftiofuuri suhtes tundlike bakterite põhjustatud infektsioonide ravi.
Ravimi info

Näidustused

Tseftiofuuri suhtes tundlike bakterite põhjustatud infektsioonide ravi.

Sead:

  • Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae ja Streptococcus suis’i põhjustatud bakteriaalsete hingamisteede haiguste raviks. Veised: -Mannheimia haemolytica (varem Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida ja Histophilus somni (varem Haemophilus somnus) põhjustatud bakteriaalsete hingamisteede haiguste raviks.
  • Fusobacterium necrophorum’i ja Bacteroides melaninogenicus’e (Porphyromonas asaccharolytica) põhjustatud ägeda interdigitaalse nekrobatsilloosi (panariitsium, sõramädanik) raviks.
  • Tseftiofuuri suhtes tundlike Escherichia coli, Trueperella pyogenes’e (varem Arcanobacterium pyogenes) ja Fusobacterium necrophorum’i põhjustatud ägeda poegimisjärgse (puerperaalse) bakteriaalse emakapõletiku raviks 10 päeva jooksul pärast poegimist: see näidustus on piiratud selliste juhtudega, kui ravi teistsuguste antimikroobsete ravimitega on ebaõnnestunud.

 

Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tseftiofuuri, teiste β-laktaamantibiootikumide või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
Mitte süstida intravenoosselt.
Mitte kasutada kui esineb resistentsust teiste tsefalosporiinide või β-laktaamantibiootikumide suhtes.
Mitte kasutada kodulindudel (sealhulgas munade töötlemisel), kuna esineb antimikroobse resistentsuse inimestele leviku risk.

 

Kõrvaltoimed

Võib esineda annusest sõltumatuid ülitundlikkusreaktsioone. Väga harvadel juhtudel (vähem kui 1-l loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud) on teatatud allergilistest reaktsioonidest (nt nahareaktsioonid, anafülaksia).
Sigadel on kuni 20 päeva pärast süstimist väga harva täheldatud süstekohal kergeid reaktsioone nagu fastsia ja rasvkoe värvuse muutus.
Veistel täheldati testpreparaadi subkutaanse süstimise järgselt süstekoha tihkenemist ja turset. Kerget kuni mõõdukat paikset kroonilist põletikku täheldati enamikul loomadel kuni 42 päeva pärast süstimist.
Väga harvadel juhtudel on praktilisel kasutamisel teatatud süstekoha reaktsioonide esinemisest.

Annustamine

Enne kasutamist tuleb pudelit maksimaalselt 60 sekundi jooksul korralikult loksutada, või seni, kuni ravim on ühtlaselt suspendeerunud.

Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata looma kehamass, et vältida alaannustamist.

Ägeda poegimisjärgse emakapõletiku ravis on mõnel juhul vajalik toetav ravi.

Järjestikused süstid tuleb teha erinevatesse süstimiskohtadesse. 50 ja 100 ml viaalide korke võib nõelaga läbistada maksimaalselt 50 korda. 250 ml viaali korki võib nõelaga läbistada maksimaalselt 33 korda. Muudel juhtudel on soovitatav kasutada mitmeannuselist süstalt.

Sead
3 mg tseftiofuuri kg kehamassi kohta päevas intramuskulaarselt 3 päeva jooksul, mis vastab 1 ml süstesuspensioonile 16 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral. Ühte süstekohta ei tohi manustada rohkem kui 4 ml ravimit.

Veised
Hingamisteede haiguste ravi:
1 mg tseftiofuuri kg kehamassi kohta päevas subkutaanselt 3…5 päeva jooksul, mis vastab 1 ml süstesuspensioonile 50 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral.

Ägeda interdigitaalse nekrobatsilloosi ravi:
1 mg tseftiofuuri 1 kg kehamassi kohta päevas subkutaanselt 3 päeva jooksul, mis vastab 1 ml süstesuspensioonile 50 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral.

Ägeda poegimisjärgse emakapõletiku ravi 10 päeva jooksul pärast poegimist:
1 mg tseftiofuuri 1 kg kehamassi kohta päevas subkutaanselt 5 järjestikuse päeva jooksul, mis vastab 1 ml süstesuspensioonile 50 kg kehamassi kohta igal süstimiskorral. Ühte süstekohta ei tohi manustada rohkem kui 13 ml ravimit.

Keeluaeg

Siga:
Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.

Veis:
Lihale ja söödavatele kudedele: 6 päeva.
Piimale: 0 tundi.

Hoiatus

Retseptiravim