DEXID-70

Desinfitseeriva toimega puhastusvahend

1000ml

  • Toote kood MDD1M-EST
  • Pakend 1000 ml
  • ATC kood
Dexid-70 on uue põlvkonna kontsentreeritud vahend, mis on välja töötatud kasutamiseks loomakasvatushoonetes ja toiduainetetööstuses kõikide pindade, seadmete desinfitseerimiseks ja puhastamiseks.

Koostis

C12-16-alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid
3.5%
Didetsüüldimetüülammooniumkloriid
3.5%

Mis on Dexid-70

Dexid-70 on uue põlvkonna kontsentreeritud vahend, mis on välja töötatud kasutamiseks loomakasvatushoonetes ja toiduainetetööstuses kõikide pindade, seadmete desinfitseerimiseks ja puhastamiseks. Dexid-70 sisaldab kahte erinevat kvaternaarset ammooniumiühendit ja on laia mikroorganismide vastase toimega, kaasaarvatud bakterid, viirused, ja seened: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, metitsilliinresistentne Staphylococcus aureus (MRSA), Streptococcus haemolyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus equi spp. zooepidemicus, Streptococcus pyogenes, Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes, Rhodococcus equi, Salmonella choleraesuis, Salmonella schottmuelleri, Salmonella paratyphi, Salmonella typhimurium, Enterococcus faecalis, vancomycin-resistentant Enterococci (VRE), Acinetobacter baumannii, Brevibacterium ammoniagenes, Mycoplasma gallinarum, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma hyopneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, Shigella dysenteriae, Vibrio cholerae, Bacillus cereus, Trichophyton mentagrophytes, Candida albicans, Hepatitis B virus, Herpes Simplex virus (HSV-1, HSV-2), HIV-1, lindude gripp, nakkav bursiit (Gumboro haigus), Cytomegalovirus, Newcastle’i haigus, Parainfluenza virus (PIV-1), Suid alphaherpesvirus 1 (Aujeszky haigus), Influenza virus A, Vaccinia virus.

Dexid-70 sobib oma tõhusa laia toimespektri ja kasutajasõbralikkuse poolest kõikide veepesu taluvate pindade puhastamis- ja desinfitseerimisvahendiks eluskarja pidamisel ja tööstusruumides, k.a. toidu, sööda ja joogivee tootmise, säilitamise, veo või tarbimisega seotud seadmete, pindade (toidunõud, lihalauad ja lihaletid), mahutite ja torustike desinfitseerimiseks. Dexid-70 sobib eelnevalt puhastatud munade desinfitseerimiseks.

Toode on kergesti biolagunev, toimib hästi nii soojas kui külmas vees. Mitte kokku segada teiste puhastusvahenditega.

Kasutamine

Tööstuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.
Enne kasutamist lahjendada veega.
Toote pH – 6.0

Kasutusotstarve Lahjendusaste Kasutamine
Üldine pindade puhastamine ja desinfitseerimine (põrandad, seinad, laed) Kerge reostus:

1:200 (0.5%)

Raske reostus:

1:100 (1%)

 

Puhastada vajalikud pinnad käsitsi või töödelda pihustades.

Töölahust võib kanda pindadele madalsurvepesuriga. Poorsetele pindadele on parem kanda kõrgsurvepesuri abil. Töölahuse kulumäär 250-300 ml/m2.

Seadmete, tööristade, mahutite, loomakasvatusinventari regulaarne puhastamine ja desinfitseerimine 1:200 (0.5%) Töödelda vajalikud pinnad pihustades Dexid-70 töölahusega. Sobib leotamiseks väga saastunud pindade korral. Minimaalne toimeaeg – 5 minutit. Toiduainetega kokkupuutuvad pinnad korralikult loputada puhta veega.
Veesüsteemide, mahutite puhastamine ja desinfitseerimine 1:100 (1%) Eelnevalt puhastada mustusest ja prügist, täita süsteem/mahuti uuesti veega ja lisada Dexid-70 töölahus. Segada korralikult ja oodata 10-30 minutit.

Peale toimeaja möödumist ja süsteemi tühjaks laskmist, loputada korralikult puhta veega.

Munade desinfitseerimine 1:250 (0.4%) Töödeldada eelnevalt puhastatud mune 0,4% lahusega. Korralikult loputada puhta veega, kui munad lähevad koheselt tarvitamisele.

Erihoiatused

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Kasutamisel alati kanda kaitsekindaid. Pindade töötlemisel madal- või kõrgsurvepesuri abil soovitatakse kanda kaitserõivastust ja kaitseprille.
Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutatada kaitsemaski.
Pärast käitlemist pesta hoolega käsi rohke vee ja seebiga.
Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.
Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.
Vältida sattumist keskkonda.
Mahavoolanud toode kokku koguda.
Hoida lukustatult.
Sisu/mahuti viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Mahuti korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta

Esmaabimeetmed

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.

Säilitamine

Hoida temperatuuril kuni 250C.

Tootja

Interchemie werken De Adelaar Eesti AS,
Vanapere tee 14, Püünsi küla, Viimsi vald, 74013 Harjumaa, Eesti
e-mail: info@interchemie.ee