Dexid-400

Kontsentreeritud desinfektant lahuse valmistamiseks.

 • Koostis
 • 1 ml kontsentreeritud lahust sisaldab:
 • Kvaternaarsed ammoniumühendid
  250 mg
 • Glutaaraldehüüd
  100 mg
 • Isopropanool
  130 mg
 • Männiõli
  3 mg

Kirjeldus

Dexid-400 on mõeldud linnu- ja loomakasvatushoonetes kasutamiseks. Sobib pindade, seadmete, jalanõude desinfitseerimiseks. Toimib bakterite, viiruste ja seente vastu.


Dexid- 400 on biolagunev kontsentreeritud desinfektant, milles kvaternaarsed ammooniumühendid (QAC) on kombineeritud glutaaraldehüüdiga, tagades sel moel QAC kiire ja efektiivse toime. Kvaternaarsed ammooniumühendid on amfoteersed surfaktandid, mille toime põhineb mikroorganismi proteiinide denatureerimisel, energiat produtseerivate ensüümide inaktiveerimisel ja rakumembraani lõhustamisel, viimasega kaasneb generaliseerunud ning progresseeruv tsütoplasmaatilise materjali leke ning raku hävimine. Kvaternaarsed ammooniumühendid on sporostaatilise toimega. Toimivad paremini neutraalses või kergelt alkaalses keskkonnas, kaotavad aktiivsuse pH taseme 3,5 juures ning inaktiveeruvad orgaanilise materjali, detergentide, seebi ja kareda vee toimel. Glutaaraldehüüd inhibeerib RNA-d, DNA-d, proteiinide sünteesi, periplasmaatiliste ensüümide ja dehüdrogenaasi aktiivsust, on bakteritsiidse sporitsiidse, virusiidse ja fungitsiidse toimega. Glutaaraldehüüdi biotsiidne aktiivsus säilib ka orgaanilise materjali olemasolu korral. Dexid- 400 omab toimet näiteks järgnevate mikroorganismide suhtes: Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Staphylococcus aureus, metitsilliinresistentne Staphylococcus aureus (MRSA), Streptococcus haemolyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus equi var zooepidemicus, Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes, Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus niger, Candida albicans, lindude reoviirus, lindude adenoviirus, veiste koronaviirus, veiste rotaviirus jne.

Näidustused

Kasutamine:

Enne desinfitseerimislahuse kasutamist puhastada pinnad.

Pärast desinfitseerimist loputada pinnad hoolikalt (desinfitseerimislahuse minimaalne toimeaeg on 20 min).

Desinfitseeritud ja loputatud pinnad peavad olema kuivanud ennem, kui loomad pindadega kokku puutuvad.

 

Regulaarseks pindade desinfitseerimiseks, ladude, tootmisruumide, toiduainete transpordivahendite desinfitseerimiseks:

Valmistada lahus: 1:200 (0,5% lahus) või 1:400 (0,25% lahus).

Loomaveokite ja haagiste rataste ning jalanõude desinfitseerimiseks:

Valmistada lahus: 1:200 (0,5% lahus).

 

Töötlemist ei tohi teha, kui loomad viibivad läheduses.

Preparaat on väga mürgine veeorganismidele.

Töötlemise ajal tuleb kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.

Vedelik ja selle aur on tuleohtlikud.

Hoiatus

-Preparaat on ohtlik allaneelamisel. Allaneelamise korral loputada suu veega, juua 200 ml sooja vett ning võtta kohe ühendust arstiga. Oksendamist esile kutsuda ei tohi.

-Nahale sattumisel põhjustab nahasöövituse või nahalööbe tekkimise. Nahale sattumise korral võtta viivitamatult seljast kõik saastunud rõivad ning loputada nahka veega.

-Silma sattumisel põhjustab silmakahjustusi. Kui preparaat satub silma, tuleb silmi rohke veega loputada, vajaduse korral võtta ühendust arstiga.

-Sissehingamise korral toimetada kannatanu värske õhu kätte. Kui kannatanul tekib hingamisraskus, tuleb võtta ühendust arstiga.

-Võib põhjustada unisust või peapööritust.

-Hoida lastele kättesaamatus kohas.

-Hoida hästi ventileeritavas kohas.

-Vedelik ja selle aur on tuleohtlikud.

-Dexid-400 pakendi (taara) korduvkasutamine on keelatud.

 

 

Pakend

1000, 5000 ml polüetüleenkonteiner.

Toote kood

MDD3-EE